php cli 小技巧

时间:2018-07-26 01:15:31 浏览:
字体:T T T 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)
导读:很简单,特别方便php做一些cli应用的调试,需要的朋友可以参考下。
php代码:

复制代码 代码如下:

<?php
var_dump($argv);


Shell/批处理代码

复制代码 代码如下:

@echo off
:BEGIN
set /p input=any key to run or "c" exit:
if "%input%"=="c" goto END
goto RUN

:RUN
..\bin\php.exe -r "echo \"\r\n\r\n\";"
..\bin\php.exe run.php %input%
..\bin\php.exe -r "echo \"\r\n\r\n\";"
goto BEGIN

:END
exit
关键词:phpcli
关注“神妖网”官方微信,享受更便捷的服务
本页面永久二维码,扫描二维码,可微信浏览或分享。